Kan ansatt i eget AS ha rett på dagpenger ved permittering?

Trygderett

Arne var eier og daglig leder i et firma der han var eneste ansatte. I forbindelse med manglende oppdrag, permitterte han seg selv og krevde dagpenger. Nav avslo kravet og viste til eget rundskriv, som trygderetten mente ikke kunne vektlegges.

Nav viste til en uttalelse i eget rundskriv om at ansatte i eget as som utgangspunkt ikke kan gis rett til dagpenger ved permittering 100 prosent eller med høy permitteringsgrad. Arne brakte saken inn for trygderetten, som konkluderte med at Navs rundskriv ikke var i tråd med lov og forskrift. Trygderetten uttalte: "NAV kan ikke kategorisk avslå med en slik begrunnelse".  [i]

Rett til dagpenger selv om eier av selskapet er eneste ansatt

Trygderetten fant at det ikke var dekning i lov eller forskrift for å si at en ansatt som eier selskapet i utgangspunktet ikke hadde rett til dagpenger ved permittering. Trygderetten uttalte at kravet måtte vurderes i forhold til folketrygdloven § 4-7, jf. dagpengeforskriften § 6-1.  I forskriften står det at det som hovedregel skal legges til grunn at vilkårene for dagpenger er oppfylt dersom det legges fram dokumentasjon på at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at grunnlaget for permittering foreligger.   Spørsmålet var imidlertid om det var tilstrekkelig med slik enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når dette er en og samme person.

«Spørsmålet var imidlertid om det var tilstrekkelig med slik enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når dette er en og samme person».

Praksis fra trygderetten i tidligere saker har lagt til grunn at nå arbeidstaker og arbeidsgiver er en og samme person,  må det vurderes om det er grunnlag for "berettiget tvil" om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt der eneste ansatt i eget AS permitterer seg selv helt eller med høy permitteringsgrad.

Krav til aktivitet for å skaffe oppdrag

Trygderetten vurderte deretter konkret om Arne fylte vilkårene for å motta dagpenger under permittering.

Arne viste i sin anke til at hans kunde uten forvarsel stoppet arbeidet i desember 2013, til tross for at han var engasjert fram til januar 2016. Derfor stod han uten oppdrag. Han hadde forsøkt å få nye oppdrag ved å sende ut melding til sine kontakter i bransjen om at han var ledig for nye oppdrag. Han mente at det ikke var mer han kunne gjøre for å skaffe arbeid til bedriften.

Arne viste også til at han hadde fått dagpenger i en lignende situasjon i 2010, og at en annen person i samme prosjekt var innvilget dagpenger. 

«Ansatte i eget as kan ha rett på dagpenger ved permittering, i motsetning til de som jobber i eget enkeltpersonforetak».

Strenge krav til bevis

Trygderetten viste til tidligere trygderettskjennelser, der det i praksis har blitt stilt strenge krav til bevis som kreves for å dokumentere at vilkårene for dagpenger er oppfylt. Det vil si om det er grunnlag for permittering på grunn av manglende oppdrag, og om Arne hadde muligheter til å påvirke mangelen på arbeid. Et slikt krav vil det være vanskelig å dokumentere som eneste ansatte i et aksjeselskap der eneste arbeidstaker er eneeier.

Avslag oppretthold etter en konkret vurdering

Konklusjonen ble at Arne ikke hadde oppfylt beviskravet loven stiller om at permitteringen skyldes mangel på arbeid som han ikke kunne påvirke. Trygderetten mente at det må være en viss aktivitet i selskapet for at ikke selskapets virksomhet rent faktisk må anses som innstilt. Det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak.

Arnes aktivitet med å sende e-post til ulike kontakter i bransjen med forespørsel om å få nye oppdrag var ikke tilstrekkelig. Trygderetten skriver: "Retten er av den oppfatning at det også i et tilfelle som det foreliggende må kunne forventes atskillig mer aktivitet i virksomheten for å skaffe nye oppdrag etter permitteringstidspunktet."

Som eksempel, viste trygderetten til at han kunne ha fulgt opp sin henvendelse til agentfirmaene han hadde kontaktet utover den ene forespørselen.

Min kommentar:

Ansatte i eget as kan ha rett på dagpenger ved permittering, i motsetning til de som jobber i eget enkeltpersonforetak. Navs rundskriv skriver at det i utgangspunktet bør gis avslag, men dette har altså blitt tolket som grunnlag for avslag i seg selv. Nav bør derfor endre sitt rundskriv, og presisere at det må gjøres en konkret vurdering av om vilkårene for dagpenger er oppfylt i forhold til  krav fra ansatte i eget as som permitterer seg selv helt eller med høy permitteringsgrad.  

Det skal imidlertid mye til for å bevise for den som er ansatt i eget as har krav på dagpenger, ved at det tolkes inn et krav om aktivitet for å skaffe nye oppdrag, ettersom en arbeidstaker som er ansatt i eget selskap også er arbeidsgiver, og dermed har innflytelse til å påvirke hvorvidt firmaet mangler arbeid eller ikke.

Skrevet av: Siri Øvstebø, advokat. www.advocacy.no  

[i]TRR-2015-491

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler