Annes blogg-innlegg førte til avslag på uføreytelse

Trygderett

Anne skrev på bloggen sin at hun var opptatt med trening, bryllupsplanlegging og oppgaver i hjemmet med barna. Det skulle hun ikke ha gjort, for både Nav og Trygderetten mente at hun da ikke burde få uføreytelse som ung ufør.

Nav viste til blogginnlegget som begrunnelse for hvorfor de mente at de medisinske opplysningene i saken viste at hennes nakke- og ryggplager, eventuelt sammen med andre lidelser, ikke var alvorlige før fylte 26 år av til tross for at det forelå en spesialisterklæring om at den medisinske invaliditeten var 32 prosent.

Anne ble alvorlig skadet i en trafikkulykke som 19-åring med brudd i ryggvirvelen. Hun ble fraktet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus, operert og sykemeldt i åtte måneder. En spesialist skrev i en spesialisterklæring i forbindelse med forsikringsoppgjør at hun etter ulykken hadde en medisinsk invaliditet på 32 prosent.

Hun forsøkte videre skolegang og jobb i hel- og deltidsstillinger de neste åtte årene, før hun ble langtidssykemeldt og deretter innvilget uførepensjon. Nav mente at hun ikke var alvorlig syk, og hun fikk derfor ikke beregnet ytelsen etter de særlige gunstige beregningsreglene for de som blir født uføre eller blir uføre i ung alder.

«Anne forklarte seg for lagmannsretten, og sa at hun i bloggen la vekt på de positive sidene ved livet sitt, og at hun ikke nevnte noe om smertene sine og personlige vansker der.»

Mente at hun ikke fylte vilkårene

Nav klageinstans skrev i vedtaket og i oversendelsesbrevet til Trygderetten at de la vekt på at Annes helsemessige tilstand ikke hadde gått ut over omsorgen for barna. De la også vekt på en blogg Anne skrev der det kom fram at hun drev med trening, bryllupsplanlegging og oppgaver i hjemmet, og mente det viste at hennes helsemessige plager ikke var alvorlige nok til å fylle vilkårene til ytelse som ung ufør.

Trygderetten oppretthold Nav klageinstans vedtak, med en forenklet begrunnelse jf. trygderettsloven § 21, tredje ledd. Trygderetten uttalte følgende på side 3 i kjennelsen:

«Selv om det ikke er omstridt at Annes arbeidsevne er nedsatt med halvparten hovedsakelig som følge av sykdom, finner retten det i lys av sakens funksjonsopplysninger sannsynlig at også andre forhold som personlige ønsker og prioriteringer spiller inn i ikke uvesentlig grad.»

Uklart hva Trygderetten mente

Anne brakte saken inn for rettslig prøving. Lagmannsretten[i] uttalte i dom 30. juni 2016 at det var uklart hva Trygderetten viste til i sin uttalelse om at også andre forhold som personlige ønsker og prioriteringer spiller inn i ikke uvesentlig grad. Anne forklarte seg for lagmannsretten, og sa at hun i bloggen la vekt på de positive sidene ved livet sitt, og at hun ikke nevnte noe om smertene sine og personlige vansker der.

Nav mente at når det gjaldt angstlidelsen, kunne den ikke vektlegges, da diagnosen først ble stilt i 2016. 

Lagmannsretten la vekt på spesialisterklæringen fra tidligere, og hadde også en nyere uttalelse fra psykolog som grunnlag for sin avgjørelse. Denne uttalelsen hadde ikke Trygderetten hatt kjennskap til. Psykologen skrev blant annet:

«Annes problematikk forstås sammenhengende med den totalbelastning hun har stått i etter ulykken i 2006 både med hensyn til de fysisk og psykiske konsekvensene dette fikk. De fysiske skader, kroniske smerter og behovet for regelmessig trening for å unngå smerteforverring har gitt begrensinger i forhold til utdanning og yrkesdeltagelse. Anne har gjennom alle disse årene hatt et sterkt ønske om, og kjempet for, å etablere seg i yrkeslivet men hennes helseproblemer har vanskeliggjort dette. Hun vurderes nå å være preget av en underliggende kronisk utmattelse etter å ha kjempet i snart 10 år for sin helse og jobbdeltagelse med dertil hørende uforutsigbar og utrygg økonomisk situasjon. Pasientens angstproblematikk forstås utløst og opprettholdt ved disse kroniske belastningene.»

«Det virker tendensiøst av NAV å legge vekt på hva som står på en blogg, og ikke holde dette opp mot helseopplysningene ellers i saken.»

Kroniske smerter gjennom mange år

Når det gjaldt Annes helsemessige situasjon fant lagmannsretten at hennes funksjonsnivå og psykiske lidelse i dag var et resultat av kroniske smerter og belastninger gjennom mange år, og at dette måtte ses i sammenheng med bilulykken. Lagmannsretten uttalte at psykologens uttalelse var sentral for å forstå bakgrunnen for, og omfanget av Annes helsetilstand, og at hennes funksjonsnivå og psykiske lidelse måtte ses som et resultat av kroniske smerter og belastninger gjennom flere år som kunne tilbakeføres til bilulykken.

Lagmannsretten viste ellers til at både rettspraksis og trygderettspraksis viser at personer som i ung alder har blitt utsatt for trafikkulykker i flere tilfeller har blitt ansett som ung ufør.

Lagmannsretten konkluderte med at vedtaket ble opphevet, og tilkjente henne saksomkostningene.

Min kommentar: 

Det virker tendensiøst av NAV å legge vekt på hva som står på en blogg, og ikke holde dette opp mot helseopplysningene ellers i saken. Det er helt irrelevant og usaklig å legge vekt på at Annes tilstand ikke har gått ut over omsorgen for hennes barn. Her har NAV sett bort fra, eller oversett trygderetts- og rettspraksis, i forhold til andre saker om alvorlige trafikkulykker. Saken viser at det ikke alltid er like godt grunnlag for å avsi forenklet kjennelse i Trygderetten, og at de psykiske lidelsene som Anne hadde burde vært utredet bedre for å se om de hadde sammenheng med ulykken hun var utsatt for som 19 åring.

[i] LF-2016-4846

 

 

 

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler