Trygdesvindel for seks milliarder

USIKRE ANSLAG: Trygdesvindel utgjør fem prosent av utbetalingene av dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad, ifølge anslag fra Proba samfunnsanalyse. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene, understreker Helen Berg i Proba.

USIKRE ANSLAG: Trygdesvindel utgjør fem prosent av utbetalingene av dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad, ifølge anslag fra Proba samfunnsanalyse. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene, understreker Helen Berg i Proba. Foto: Shutterstock ©Shutterstock

Svindel med trygdeytelser koster samfunnet mange milliarder i året, ifølge ny rapport. – Kampen mot trygdesvindel skal skjerpes, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Trygdesvindlere får hvert år uberettiget utbetalt mer enn seks milliarder kroner i dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Det utgjør fem prosent av de samlede utbetalingene gjennom disse ordningene, ifølge en rapport Proba samfunnsanalyse har laget for Arbeidsdepartementet.

– Dette dreier seg ikke om uaktsomhet, men om mennesker som bevisst bryter regelverket for å berike seg selv, poengterte prosjektleder Helene Berg i Proba da rapporten ble lagt fram.

Mest svindel med uførepensjon

Størst omfang har svindel med uførepensjon, som ifølge rapporten koster norske skattebetalere 2,5 milliarder kroner i året. Deretter kommer arbeidsavklaringspenger, der det årlige svindelbeløpet anslås til 2,4 milliarder.

Svindel med dagpenger og foreldrepenger anslås til å utgjøre i underkant av 500 milliarder i året for hver av ordningene, mens anslaget for svindel med overgangsstønad er på drøyt 300 millioner.

– Misbruk av fellesskapets midler

Trygdesvindel er misbruk av fellesskapets midler, og kampen mot svindel må skjerpes, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

– Vi har en velferdsstat som er basert på tillit. Men det holder ikke alene. Vi må i større grad basere oss på kontroll, sa Huitfeldt da hun mottok rapporten.

Arbeidsministeren fortalte at flere tiltak allerede er iverksatt for å komme trygdesvindel til livs.

– Vi har skjerpet kravet om aktivitetsplikt knyttet til ulike stønader. Det er et viktig virkemiddel for å bekjempe svindel. Et annet effektivt tiltak er registersamkjøring, for eksempel samkjøring av registrene til Skatteetaten og Nav.

Usikre anslag

For å komme fram til anslagene over trygdesvindel har Proba benyttet en såkalt ekspertpanelmetode. Metoden går ut på å innhente og sammenstille kunnskaper og vurderinger fra personer som har erfaring med de ulike stønadsordningene.

Ekspertenes vurderinger spriker imidlertid, og det er stor usikkerhet knyttet til tallene, understreket Helene Berg da hun presenterte Proba-rapporten. Hun pekte samtidig på farene ved ensidig satsing på kontroll for å avsløre trygdesvindlere og advarte mot overdreven mistenksomhet mot trygdemottakere.

– Nav må balansere mellom å bistå brukere og å utøve kontroll. Man kan risikere å stigmatisere grupper av stønadsmottakere og ramme personer som rettmessig mottar stønad. De fleste stønadsmottakere svindler ikke, understreket Helene Berg.

Les også: Feil og overdrivelser om trygdesvindel

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler