Satser på sosiale entreprenører

SAMFUNNSNYTTE: Gjennom den nye arenaen for sosial innovasjon ønsker Virke å bidra til utvikling av samfunnsnyttig entrepenørskap.

– De sosiale entreprenørene kan gi viktige bidrag til å styrke velferds-Norge, mener Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Interessen er økende for å se på hvordan sosiale entreprenører kan bidra til å styrke det norske velferdssamfunnet. I juni var dette tema for et seminar på Stortinget, og omtrent samtidig lanserte regjeringen en «kokebokblogg» om sosialt entreprenørskap.

Bloggen skal bidra med oppskrifter og inspirasjon til samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

– Noen mennesker som trenger hjelp, faller mellom alle stoler. Det er kanskje ingen bokser i det offentlige hjelpeapparatet som passer dem og det de sliter med. Her kan sosiale entreprenører hjelpe, sa kommunal- og moderniseringsminister Tore Sanner da han lanserte bloggen.

PÅDRIVER: Formålet med det nye initiativet er å styrke arbeidet med samfunnsnyttig entreprenørskap og innovasjon, ifølge Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen. Foto: Virke.no

Initiativ fra Virke

Også arbeidsgivere er opptatt av de sosiale entreprenørenes rolle i samfunnet. I arbeidsgiverorganisasjonen Virke kommer dette konkret til uttrykk ved at de har lansert Virke sosial innovasjon, en arena for samarbeid mellom sosiale entreprenører og andre av Virkes medlemsbedrifter.

Formålet med det nye initiativet er å styrke arbeidet med samfunnsnyttig entreprenørskap og innovasjon, ifølge administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

– Vi skal invitere til møteplasser der de sosiale entreprenørene kan møte etablerte næringslivsbedrifter. Det vil være til gjensidig nytte. Bedrifter kan få inspirasjon fra sosiale entreprenører, og de sosiale entreprenører som kan trekke på kompetanse som er i bedriftene.

Vil være pådriver

Mange sosiale entreprenører er små gründervirksomheter, og Virke kan bistå disse bedriftene med å bli gode arbeidsgivere, mener Virke-direktøren.

– Samtidig kan vi være en pådriver overfor Stortinget, regjeringen og andre politikere for å styrke forståelsen for den rollen sosiale entreprenører kan ha som leverandører og samarbeidspartner med det offentlige for å styrke velferdsmodellen vår.

Sosial innovasjon er ikke noe nytt for Virke, understreker Madsen.

– Innenfor det vi kaller Virke Ideell har vi virksomheter med historiske røtter som sosiale innovatører, som for eksempel Kirkens Bymisjon og Signo-stiftelsen. Det er aktører som jobber inn mot det offentlige og tar oppgaver det offentlige ikke fullt og helt løser.

SAMFUNNSBYGGERE: – Det er mange bedrifter som er eller vil være samfunnsbyggere, uten at de definerer seg som sosiale entreprenører, påpeker Hilde Dalen.

Ikke bare leverandør

Initiativet til samarbeidet mellom Virke og de sosiale entreprenørene kom fra Hilde Dalen ved Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Senteret arbeider blant annet for å øke antallet og kvaliteten på sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Virkes nye arena for sosial innovasjon kan bidra til å styrke samarbeidet mellom sosiale entreprenører og vanlige bedrifter og ideelle organisasjoner, mener Dalen. Hun påpeker at det ikke går noe knivskarpt skille mellom sosiale entreprenører og andre virksomheter.

– Det er mange bedrifter som er eller vil være samfunnsbyggere, uten at de definerer seg som sosiale entreprenører.

Gjennom samarbeidet med Virke ønsker Hilde Dalen å bidra til nytenkning omkring de sosiale entreprenørenes rolle.

– Mye av oppmerksomheten har til nå dreid seg om at sosiale leverandører skal være en av flere leverandører av tjenester til det offentlige. Men skal man få til innovasjon i offentlig sektor må det være en samhandling mellom de sosiale entreprenørene og offentlig ansatte om å utvikle nye løsninger.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler