Regjeringen strammer inn på trygdeordning

FOR MANGE: – Det er for mange som går for lenge på arbeidsavklaringspenger. Vi er spesielt bekymret over at det er unge under 30 år som øker mest, sier Anniken Hauglie til VG. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger. Innstrammingene kommer fordi så få som går på ordningen, faktisk kommer seg tilbake i jobb, skriver VG.

Regjeringen har lenge jobbet for å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), som for tiden utbetales til nesten 150 000 nordmenn med nedsatt arbeidsevne.

Nå gjør regjeringen innstramminger som vil gjøre inngangsporten til ordningen trangere og varigheten kortere. Forslag til innstramminger legges fram fredag 31. mars.

Målene er ikke nådd

Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 og erstattet de tidligere ordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og midlertidig uførestønad. Hensikten med reformen var å redusere tiden folk gikk på stønad og få flere ut i jobb.

Resultatene er imidlertid ikke blitt som forventet.

«Vi ser at mange av de unge som kommer inn i AAP-ordningen, faktisk aldri har vært i jobb. Det er bekymringsfullt.»
Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

– Ingen av disse målene er nådd. Derfor foreslår regjeringen nå endringer som vil gjøre AAP-ordningen mer arbeidsrettet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Strengere vilkår

Regjeringens forslag til innstramminger består av følgende hovedgrep, ifølge VG:

  • Maksimal periode man kan motta AAP reduseres fra fire til tre år.
  • Vilkårene for forlengelse skjerpes, og maksimal forlengelse begrenses til to år.
  • Det skal bli vanskeligere å komme inn i ordningen: Sykdomskravet tydeliggjøres, og samtidig økes kravet til mobilitet ved at mottakeren må være villig til å søke arbeid også utenfor hjemstedet.
  • For å understreke at AAP er en midlertidig ytelse foreslås det å innføre en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt.

– Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen, og vi vil senke den for å komme ut, sier Anniken Hauglie.

Bekymring for unge

I februar i år mottok 146 850 personer arbeidsavklaringspenger, ifølge statistikk fra Nav. Av disse var drøyt 29 000 under 30 år. Det betyr at de unge utgjør om lag 20 prosent av alle mottakere av AAP.

Det store antallet unge som går på ordningen, bekymrer regjeringen. Dette er en av grunnene til den nå strammer inn på ordningen.

– Vi ser at mange av de unge som kommer inn i AAP-ordningen, faktisk aldri har vært i jobb. Det er bekymringsfullt, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil VG.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler