Større problem enn trygdesvindel:

Omfattende feilutbetalinger fra Nav

INFORMASJONSSVIKT: Mangelfull, vanskelig tilgjengelig og lite forståelig informasjon til brukerne er en av årsakene til feilutbetalinger, ifølge Nav.(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Feilutbetalinger fra Nav beløper seg trolig til mer enn 15 milliarder kroner i året, ifølge anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Sviktende informasjon til brukerne, et komplisert regelverk og manglende kontroller er blant årsakene, påpeker Nav.

Nav avdekket i 2016 til sammen 1 608 millioner kroner i feilutbetalinger – av totale utbetalinger på om lag 450 milliarder kroner. Det går fram av tall Velferd har fått fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Feilene Nav har avdekket, er trolig bare toppen av isfjellet. Det reelle omfanget er trolig minst ni ganger så høyt, anslår ASD.

«Betydelige midler går tapt som følge av at feilutbetalte ytelser ikke blir avdekket og at feilutbetalingssaker blir foreldet.»
Riksrevisjonen i rapport til Stortinget, oktober 2016

Store mørketall

I Sverige er det gjennomført flere omfattende undersøkelser av mørketall for feilutbetalinger knyttet til de viktigste trygdeordningene. Der er feilutbetalingene anslått til 3,3 prosent av totale utbetalinger.

Tilsvarende undersøkelser er ikke gjort i Norge, men norske myndigheter tror problemet er minst like stort her i landet.

«Det er sannsynlig at andelen feilutbetalinger i Norge ligger på nivå med eller noe over andelen i Sverige», skriver ASD i en e-post til Velferd.

De samlede feilutbetalingene fra Nav vil i så fall beløpe seg til 15 milliarder kroner eller mer i året.

Større enn trygdesvindel

I Sverige har man anslått at en tredel av feilutbetalingene skyldes saksbehandlingsfeil fra myndighetenes side. En tredel skyldes utilsiktede feil fra brukere, for eksempel fordi de har fått for dårlig informasjon eller at de ikke har forstått regelverket.

Den siste tredelen av feilutbetalingene skyldes bevisst juks fra brukere.

Om disse anslagene er gyldig også i Norge, betyr det at saksbehandlingsfeil i Nav og utilsiktede feil fra brukernes side har langt større omfang enn trygdesvindel.

Mangelfull informasjon

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Nav lagd en handlingsplan mot feilutbetalinger. Der påpeker Nav en rekke svakheter i egen virksomhet.

KRITIKK FRA RIKSREVISJONEN: Nav har for dårlige kontrollrutiner, fastslo riksrevisor Per Kristian Foss og hans stab i fjor. (Foto: Ilja Hendel)

Mangelfull, vanskelig tilgjengelig og lite forståelig informasjon til brukerne er en av årsakene til feilutbetalinger, konstaterer Nav i handlingsplanen.

Andre årsaker er at Nav-ansatte strever med å følge opp et komplisert regelverk og at Navs datasystemer ikke gir god nok støtte til å avdekke feilutbetalinger.

Nav peker også på at feilutbetalinger kan være resultat av svindel og bevisst feilinformasjon fra brukere, og at kontrollen er for dårlig.

Kritikk fra Riksrevisjonen

Nav har fått kritikk fra Riksrevisjonen for ikke å gjøre nok for å avdekke feilutbetalinger.

I en rapport i fjor høst påpekte Riksrevisjonen at Nav ved flere anledninger har besluttet ikke å gjennomføre etterkontroller og at Nav ikke har etablert en internkontroll som sikrer at mulige feilutbetalinger avdekkes og behandles.

Betydelige midler går tapt fordi Nav ikke avdekker feilutbetalinger og fordi krav foreldes, fastslo Riksrevisjonen, som også rettet sterk kritikk mot Arbeids- og sosialdepartementet:

«Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har fulgt opp arbeids- og velferdsetatens arbeid godt nok til å sikre at feilutbetalte ytelser avdekkes og behandles i tide.»

Økt innsats

I kjølvannet av kritikken fra Riksrevisjonen har regjeringen besluttet å styrke innsatsen mot feilutbetalinger fra Nav.  Slike feilutbetalinger beløper seg til store summer hvert år, vedgikk arbeids- og sosialminister Anniken Haugli da regjeringen i mai la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

I det reviderte budsjettet fikk Nav en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner for å få fortgang i arbeidet mot feilutbetalinger.

– Å sikre rett ytelse til rett person er viktig for å opprettholde tilliten til velferdsordningene, konstaterte Hauglie.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler