Navs blendahvite verden

DRAMMEN 2012-10-24: Blenda sensitive hvitt, vaskepulver. FOTO: WERNER JUVIK

BLENDAHVIT VERDEN: Det etniske mangfoldet i Norge er fraværende på Navs nettsider og i annen informasjon fra Nav. Foto/illustrasjon: Werner Juvik/Henning Smogeli ©Werner Juvik/Henning Smogeli

En stor andel av Navs brukere har innvandrerbakgrunn. Men når Nav informerer om seg selv og sin virksomhet, viser bildene en verden befolket av hvite mennesker.

Fire av ti som kommer i arbeidspraksis ved hjelp av Nav, har innvandrerbakgrunn. Det samme gjelder halvparten av deltakerne på arbeidsmarkedskurs. Blant deltakere på kvalifiseringsprogram, mottakere av sosialhjelp og andre stønader er det også mange med opprinnelse fra andre deler av verden. Samhandling med mennesker som representerer et etnisk og kulturelt mangfold er med andre ord et velkjent innslag i Navs hverdag. Men du ser ikke snurten av dette mangfoldet i befolkningen når Nav informerer om seg selv og sin virksomhet.

Velferd har gått igjennom bildebruken på Navs nettsider, i Navs årsrapporter og i de siste utgavene av Navs internblad, Memu. Gjennomgangen avdekker at bildene i sentrale informasjonskanaler fra Nav viser en blendahvit virkelighet, omtrent blottet for mennesker med et annet utseende enn majoritetsnordmannen.

Blant flere hundre bilder fant vi bare ett eneste bilde med ansikter som så ut til å ha sin opprinnelse i andre deler av verden.

Helhvite nettsider

Navs nettsider, nav.no, er en hovedkanal for Navs utadrettede informasjon. Her ligger generell informasjon om Nav og fakta og statistikk om Navs brukere. Her kan eldre søke om pensjon, foreldre kan beregne barnebidrag og foreldrepenger. Her får syke, arbeidsledige og gjeldsofre vite hva Nav kan bistå med, og Nav-brukere kan hente skjemaer og levere meldekort.

Nav ønsker å få flere brukere over på nav.no. Bildene på nettsidene gir imidlertid et inntrykk av at det er den blendahvite delen av befolkningen man henvender seg til.

Forsiden på nav.no har bare ett bilde, men på undersidene ligger det mange bilder. Vi har gått igjennom de sentrale delene av nettstedet ved å klikke oss systematisk igjennom alle lenkene på forsiden til nav.no en tilfeldig valgt dag i oktober, og har gått igjennom bildene på undersidene vi da kommer til.

På disse sidene fant vi 57 bilder med til sammen nesten hundre mennesker. Av disse var det ikke en eneste med et utseende som vitnet om en annen etnisk bakgrunn enn det hvite flertallet i befolkningen.

Klikker man seg videre innover i den komplekse menystrukturen som utgjør nav.no, finnes det hundrevis av sider med ulik informasjon. De fleste av disse sidene har bare tekst, men noen har bilder. Det har ikke vært mulig å kartlegge hele dette omfattende nettet av undersider, men vi har tatt et stort antall stikkprøver som bekrefter våre funn: Det er hvite mennesker som befolker bildene på nav.no.

Årsrapporter uten mangfold

I sine årsrapporter forteller Nav om sin virksomhet i året som gikk, men heller ikke her er det spor av det etniske og kulturelle mangfoldet som er en del av Navs hverdag. På nav.no er det lagt ut elektroniske versjoner av årsrapportene for årene 2007-2010, og bildebruken i disse publikasjonene er like ensartet som det øvrige bildematerialet vi har funnet på Navs nettsider.

Vi finner ikke et eneste ansikt med en annen hudfarge enn majoritetsnordmannen. I alt fant vi i disse fire årsmeldingene 49 bilder med 68 hvite mennesker. Den eneste antydningen til mangfold er et bilde av et par hender med mørk hudfarge, som er brukt både i årsmeldingen for 2008 og for 2009.

Internblad uten minoriteter

Mangfold er mangelvare også i Navs interne informasjon, viser en gjennomgang av Navs interne magasin Memu. Magasinet kommer ut fire ganger i året i et opplag på 22 000 og går til de ansatte i Nav.

Mens mange av bildene på Navs nettsider og i Navs årsrapporter trolig er hentet fra bildebyråer som har lite mangfold i sine arkiver, bringer Memu egenproduserte artikler, intervjuer og reportasjer med bilder som viser Navs arbeid i ulike deler av landet. Man kunne derfor forvente et større bildemangfold i Memu enn på nav.no og i årsrapportene.

En gjennomgang av bildene i de tre utgavene av Memu som har utkommet hittil i 2012, viser imidlertid at det blendahvite Norge er omtrent enerådende også her.

I de tre bladene har vi funnet 131 bilder som viser til sammen om lag 230 mennesker som alle har et majoritetsnorsk utseende. Ut over dette er det bare ett eneste bilde der vi ser mennesker som representerer det flerkulturelle Norge. Det er et oversiktsbilde fra mottaket på et Nav-kontor, og menneskene på bildet er verken navngitt eller intervjuet. Bildet illustrerer en sak der to hvite majoritetsnordmenn uttaler seg om forholdene på Nav-mottakene.

– Manglende kompetanse

– Manglende mangfold i bildematerialet i offentlig informasjon er et stort problem, mener Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD.

– Ord er makt. Men bilder er også makt. Det heter at et bilde sier mer enn tusen ord. Det betyr at visuell synliggjøring er svært viktig. Synliggjøring betyr alminneliggjøring og inkludering.

I fjor høst holdt OMOD-lederen et foredrag om offentlig kommunikasjon i det kosmopolitiske Norge på en konferanse for kommunikasjonsarbeidere. Der trakk han fram Navs blendahvite nettsider som et dårlig eksempel. Han mener fraværet av bilder som speiler det flerkulturelle samfunnet, vitner om manglende kompetanse og manglende bevisstgjøring.

– En grunnleggende lærdom når man studerer kommunikasjon og markedsføring er at målgruppen må kjenne seg igjen. Men når man bare har blendahvite mennesker på bildene, betyr det at man ikke henvender seg til oss. Vi eksisterer ikke. Vi er usynliggjort.

OMOD-lederen mener offentlige kommunikasjonsarbeidere kan lære av en bedrift som Ikea.

– I Ikea-katalogen ser du mangfoldet. Ikea viser respekt for kundene, som er flerkulturelle. Nav er en «vernet bedrift», som ikke er like opptatt av å ta hensyn til sine kunder.

Blendahvit stab

Manglende mangfold i bildebruken i offentlig informasjon henger sammen med manglende mangfold blant dem som lager denne informasjonen, tror Akhenaton de Leon.

– Mange steder har man ingen kommunikasjonsmedarbeidere med minoritetsbakgrunn. Ofte er staben blendahvit. Man har ingen i staben som sier ifra at man må finne bilder med større mangfold.

Offentlige virksomheter må vedta klare mål om at informasjonen de lager skal speile samfunnet de henvender seg til, mener OMOD-lederen.

– Alle må nedfelle i sin kommunikasjonsstrategi at de skal formidle mangfoldet. Det må forankres i institusjonen og ikke være avhengig av at enkeltmedarbeidere tar ansvar.

Tilsvar fra Nav

Etter at Velferd publiserte denne artikkelen om Navs blendahvite verden i papirutgaven og et kort utdrag av den på nett, har Nav reagert på at de ikke fikk anledning til å komme med et samtidig tilsvar. Velferd er enig i at artikkelen hadde blitt bedre med et samtidig tilsvar fra Nav, og beklager derfor at vi ikke ba om en uttalelse fra Nav.

Her er tilsvaret fra Nav, som ble sendt til redaksjonen etter at den opprinnelige artikkelen var trykket:

 Vi er klar over at vår billedportefølje ikke speiler sammensetningen av befolkningen i Norge godt nok. Dette er vi allerede i gang med å forbedre. Vi har engasjert en fotograf spesielt for dette, og denne uken har vi hatt den første fotoseansen. Vi har bestilt varierte bilder av personer i ulike aldre og i yrkesrelaterte situasjoner og med ulik etnisk bakgrunn. Når denne nye billedporteføljen er på plass, vil vi ta bildene i bruk i alle våre kanaler, inkludert nav.no og årsrapporter.

Velferd skriver at det i vårt internmagasin MEMUs tre utgaver i 2012 ikke er noen bilder som representerer det flerkulturelle Norge, med unntak av en person på en oversikt fra et NAV-kontor. Det er ikke riktig, det er ytterligere to bilder av personer med flerkulturell bakgrunn. Mange av MEMUs artikler tar for seg temaer om det flerkulturelle Norge, som arbeidsinnvandring, introduksjonsprogram og integrering på arbeidsmarkedet. Vi har også et leserpanel der 20 prosent har flerkulturell bakgrunn. Likevel burde vi være mer bevisste på bildebruken, og det vil vi gjøre noe med.

Vi skulle gjerne hatt ansatte med minoritetsbakgrunn i vår kommunikasjonsstab. Ved vår siste ansettelse kalte vi inn en interessant kandidat med innvandrerbakgrunn, men han valgte dessverre å trekke seg fra prosessen.

Andrea Kilen
Fungerende kommunikasjonsdirektør i Nav

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler