Nav stiller spørsmål ved anbudsvinner:

Nav vil vite om Din Utvikling driver ulovlig kontraktørvirksomhet

Nav og tiltaksbransjen

ARBEIDSTILSYNET ER TRUKKET INN: Nav har sendt brev til Arbeidstilsynet for å få hjelp til å finne ut om Din Utviklings virksomhet er en ulovlig omgåelse av gjeldende lover og regler. (Illustrasjon: Shutterstock / www.filet.no)

Din Utvikling ble den store vinneren da regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Men nå stiller Nav spørsmål ved selskapets virksomhet og har bedt Arbeidstilsynet vurdere om bruken av innleid arbeidskraft er i strid med loven.

Kommersielle selskaper gjorde det godt da regjeringen satte Nav-tiltakene oppfølging og avklaring ut på anbud i 2015.

Den største vinneren i anbudskonkurransene var selskapet Din Utvikling, som kapret nesten en fjerdedel av markedet for oppfølgingstiltaket. Selskapet vant kontrakter i seks fylker med en samlet verdi på 552 millioner kroner over en treårsperiode, ifølge rapporten «Milliarder – ikke mennesker. En historie om velferdsprofitører på attføringsområdet.»

«NAV Rogaland er usikker på om forholdet mellom Din Utvikling og veilederne er reelle innleie-/oppdragsforhold, eller om dette kan være en form for kontraktørvirksomhet.»
Brev fra Nav til Arbeidstilsynet

Rapporten er skrevet av daglig leder Linn Herning i alliansen For velferdsstaten og politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

God butikk – omstridt modell

Din Utvikling leverer i hovedsak tjenester til Nav, og regnskapstall viser at det er god butikk. Fra 2014 til 2015 økte omsetningen fra drøyt 61 millioner til nesten 105 millioner. Samtidig ble lederlønnen i selskapet mer enn seksdoblet fra 392 000 i 2014 til nesten 2,6 millioner i 2015.

Din Utvikling har imidlertid fått kritikk for å basere sin virksomhet på bruk av innleid arbeidskraft. Dermed slipper selskapet pensjonsforpliktelser og andre utgifter selskaper med fast ansatte har.

Det kritiske søkelyset har vært særlig sterkt på Din Utviklings virksomhet i Rogaland. Som Velferd skrev i fjor, vant selskapet store kontrakter i Rogaland uten å ha noen tidligere erfaring fra virksomhet i fylket. For å oppfylle kontraktene leier Din Utvikling inn karriereveiledere som driver egen næringsvirksomhet gjennom enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap.

Tvil i Nav

Ved tildeling av kontrakter har det ikke spilt noen rolle for Nav om leverandørene bruker fast ansatte eller innleide konsulenter til å gjennomføre tiltakene, sa avdelingsdirektør Egil Tengs i Nav Rogaland til Velferd i fjor.

NAV STILLER SPØRSMÅL: Det spiller ingen rolle om leverandørene bruker fast ansatte eller innleide konsulenter, sa avdelingsdirektør Egil Tengs (bildet) i Nav Rogaland til Velferd i fjor. Nå undersøker Nav om Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft er i strid med loven. (Foto: Nav)

Siden den gang har imidlertid tvilen meldt seg i Nav. Nå stiller Nav spørsmål ved om Din Utviklings praksis er i strid med loven. Det viser korrespondanse mellom Nav, Arbeidstilsynet og Din Utvikling som Velferd har fått innsyn i.

Din Utvikling: – Ikke lovstridig

Nav har blant annet stilt spørsmål ved om de innleide veiledere reelt sett er arbeidstakere, med de rettigheter arbeidstakere har i henhold til lover og regler.

I et brev til Nav Rogaland i januar i år avviser Din Utvikling dette. Selskapet har konsultert en ekstern juridisk rådgiver for å vurdere hvorvidt de innleide konsulentene kan anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

«Vurderingen konkluderte med at oppdragsavtalene er gyldige og at de innleide konsulentene ikke anses som arbeidstakere», skriver Din Utvikling i brevet til Nav.

Nav: – Ulovlig kontraktørvirksomhet?

Brevet fra Din Utvikling var imidlertid ikke nok til å overbevise Nav. 27. mars sendte Nav et brev til Arbeidstilsynet der de ba om en vurdering av Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft.

«NAV Rogaland er usikker på om forholdet mellom Din Utvikling og veilederne er reelle innleie-/oppdragsforhold, eller om dette kan være en form for kontraktørvirksomhet som leder til ulovlig omgåelse av preseptoriske (ufravikelige, red. adm.) regler i arbeidsmiljøloven (aml), ferieloven, folketrygdloven, skatteloven m.m.», skriver Navs økonomi- og styringsdirektør, Geir Axelsen.

Ifølge brevet til Arbeidstilsynet mener Nav det er «momenter som kan tale for at det reelt sett foreligger arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom Din Utvikling og veilederne».

«Konsulenten forplikter seg til ikke å drive annen forretningsvirksomhet, eller ta annen ansettelse utenfor Din Utvikling, uten skriftlig godkjenning fra Din Utviklings daglig leder.»
Fra kontrakt med Din Utvikling og innleid veileder

I en e-post til Velferd bekrefter Axelsen at Nav har stilt spørsmål ved om veilederne som jobber for Din Utvikling reelt sett er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven.

Axelsen konstaterer at «svaret kan gi konsekvenser for bedriften både kontraktsrettslig, arbeidsrettslig og skatterettslig».

Tette bindinger

Din Utvikling binder den innleide arbeidskraften tett til selskapet, viser en arbeidskontrakt Velferd har fått innsyn i.

Kontrakten fastslår at de innleide veilederne under oppdragsperioden ikke kan ta arbeid utenfor Din Utvikling uten skriftlig godkjenning fra Din Utviklings daglige leder.

Kontrakten fastslår også at Din Utvikling har «eierskap til samtlige immaterielle rettigheter og all rett til samtlige andre intellektuelle prestasjoner konsulenten skaper, i forbindelse med oppdrag i regi av Din Utvikling».

– Kontrakten viser at det i realiteten dreier seg om et ansettelsesforhold, mener Trygve Baltzersen, som er leder for fagforeningen NTL Nav Rogaland.

Fast ansatte mistet jobben

Bakgrunnen for NTL Navs engasjement i saken er at de fikk mange henvendelser fra folk da Din Utvikling vant anbudskontrakter i Rogaland. Folk som hadde jobbet hos andre leverandører til Nav, mistet jobben og sto på bar bakke.

– Det skjedde i en situasjon med økende ledighet i Rogaland, påpeker Baltzersen. Han forteller at han aldri har fått så mange henvendelser fra medlemmer som i denne saken.

Baltzersen er kritisk til at Nav ikke har gjort en selvstendig granskning av de reelle arbeids- og ansettelsesforholdene til Din Utviklings veiledere.

– Nav har en tilsynsrolle de ikke oppfyller, sier han.

Arbeidstilsynet: – Navs ansvar

Arbeidstilsynet mener det er Navs ansvar å finne ut av om Din Utviklings virksomhet er i overensstemmelse med lovverket.

«Vi ser på denne problemstillingen som et forhold kontraktspartene selv må søke å løse», skriver Arbeidstilsynet i sitt svar på henvendelsen fra Nav. Tilsynet påpeker at Nav kan gå inn og kontrollere om Din Utviklings praksis er i overensstemmelse med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Nav er enig i at Nav Rogaland selv må vurdere om Din Utviklings innleide veiledere vil ha rett på lønns- og arbeidsvilkår i tråd med denne forskriften. Nav mener imidlertid at Arbeidstilsynet bør vurdere om kontraktsforholdene strider mot arbeidsmiljølovens bestemmelser.

ARBEIDSTAKERE ELLER OPPDRAGSTAKERE: Det er momenter som kan tale for at det reelt sett foreligger arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom Din Utvikling og veilederne, skriver Navs økonomi- og styringsdirektør, Geir Axelsen, i et brev til Arbeidstilsynet. (Foto: Eivind W. Skifjeld)

«Arbeids- og velferdsdirektoratet kommer derfor til å kontakte Arbeidstilsynet Vestlandet på nytt, med forespørsel om de kan vurdere spørsmålet om de aktuelle veilederne har rett til arbeidsavtale etter arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6», skriver økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i sin e-post til Velferd.

«Arbeids- og velferdsdirektoratet mener generelt at det er hensiktsmessig at etatene samarbeider om å avklare denne typer saker, og at dette vil være i tråd med forutsetningene i regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet», skriver Axelsen.

37 innleide – 4 fast ansatte

Korrespondansen mellom Nav, Din Utvikling og Arbeidstilsynet bekrefter at Din Utvikling bygger sin virksomhet nesten utelukkende på bruk av innleide karriereveiledere.

I Rogaland hadde selskapet i april i år 37 innleide veiledere, skriver Din Utvikling i et brev til Arbeidstilsynet. På samme tid hadde selskapet fire fast ansatte i fylket. Tre av disse hadde administrative stillinger, mens bare én var karriereveileder.

Bildet er det samme andre steder i landet. På sine hjemmesider oppgir Din Utvikling at de på landsbasis har over 300 karriereveiledere tilknyttet selskapet. Dette er ikke fast ansatte, men selvstendig næringsdrivende som Din Utvikling leier inn ved behov.

«De 300 karriereveilederne som det refereres til på våre nettsider er vårt landsdekkende nettverk av konsulenter og selskaper som i varierende grad ufører oppdrag for oss», skriver partner og strategisk rådgiver Hans V. Sunde i Din Utvikling i en e-post til Velferd.

– Ønsker ikke fast jobb

Ifølge Din Utvikling er bruken av innleid arbeidskraft en konsekvens av at flertallet av veilederne ønsker denne tilknytningsformen.

«Dette har sammenheng med at de da kan betjene flere oppdragsgivere og designe sin egen arbeidsdag, noe som ikke er forenelig med fast ansettelse», skriver Sunde i e-posten til Velferd.

De innleide veilederne har imidlertid ikke kunnet velge mellom fast ansettelse eller oppdrag som innleide konsulenter, ifølge Nav.

«NAV Rogaland har fått tilbakemelding fra arbeidssøkere som har ønsket å arbeide for Din Utvikling, om at disse har fått beskjed om at de i så fall må opprette enkeltmannsforetak», skriver Nav i brevet som ble sendt til Arbeidstilsynet i mars.

Vurderer flere fast ansatte

Din Utvikling vurderer nå om de i større grad skal bruke egne ansatte til å utføre oppdragene for Nav, forteller Hans V. Sunde i sin e-post til Velferd. Det samme budskapet har gått til Arbeidstilsynet og Nav.

«Din Utvikling vurderer å tilby ansettelse, samt stille krav om at alt utførende personell i Rogaland skal være ansatt i Din Utvikling, alternativt at veiledning av deltakere i hovedsak løses av ansatt personell mens en mindre andel av veiledning gjennomføres av underleverandører», skriver Sunde i et brev til Arbeidstilsynet i Nav.

Hvorvidt dette vil føre til en faktisk endring i Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft, er i skrivende stund ikke klart.

«Resultatene av denne prosessen er foreløpig ikke klare, skriver Hans V. Sunde til Velferd.

 

(En kortere versjon av denne artikkelen står på trykk i magasinet Velferd nr. 4-2017)

 

Anniken Hauglie:

– Faste ansettelser skal være hovedregelen

Det er ikke ønskelig at bedrifter som leverer til det offentlige, baserer sin virksomhet på innleid arbeidskraft. Det fastslo arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun i Stortingets spørretime 18. mai ble konfrontert med Din Utviklings omfattende bruk av innleid arbeidskraft.

– Mener statsråden at det er hensiktsmessig at det opprettes enkeltmannsforetak i stedet for at man ansetter folk fast i bedrifter som leverer til det offentlige? spurte stortingsrepresentant Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet med henvisning til Din Utviklings virksomhet.

– Nei, som hovedregel er det faste ansettelser som skal gjelde, fastslo Anniken Hauglie.

– Man kan også leie inn hvis man trenger det, men at det skal være en hovedregel med enkeltmannsforetak, mener jeg ikke er ønskelig, sa statsråden.

Avventer Navs vurderinger

Velferd har bedt om et intervju med Hauglie om hvordan hun vil sikre etterlevelse av det hun sa i spørretimen: at som hovedregel er det faste ansettelser som skal gjelde i bedrifter som leverer til det offentlige.

Statsråden har avslått å gi et intervju, og Velferd har i stedet fått følgende korte kommentar på e-post fra statssekretær Morten N. Bakke:

«Generelt sett kan jeg si at faste ansettelser skal være og er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Denne saken er nå til vurdering i Arbeids- og velferdsdirektoratet og vi vil avvente de vurderingene direktoratet gjør. For øvrig viser jeg til det svaret statsråden ga da hun var i spørretimen.»

Siste fra Velferd.no

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Leder

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler