Nav-partnerskap med klare mangler

Riksrevisor Jørgen Kosmo Foto: Ilja C. Hendel www.iljahendel.com

SAMARBEIDET MÅ STYRKES: - Et bedre samarbeid mellom stat og kommune er nødvendig for at brukerne skal få den veiledning og bistand de har behov for fra Nav-kontorene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto: Ilja C. Hendel/Riksrevisjonen ©Ilja C. Hendel/Riksrevisjonen

Samarbeidet i Nav mellom stat og kommune fungerer for dårlig. Det rammer særlig brukere med store behov for bistand fra Nav, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

– Et bedre samarbeid mellom stat og kommune er nødvendig for at brukerne skal få den veiledning og bistand de har behov for fra Nav-kontorene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

En undersøkelse Riksrevisjonen har gjort av partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav, avdekker at det er langt igjen før målene for Nav-reformen er nådd.

Et hovedmål med å etablere Nav var å gi brukerne én dør inn til det offentlige velferdsapparatet. Tanken var at kommunalt og statlig ansatte på de lokale Nav-kontorene skulle være i stand til å utføre hverandres oppgaver når brukerne hadde behov for det. Brukere skulle ikke lenger være kasteballer mellom ulike deler av systemet.

Skille mellom stat og kommune

I virkeligheten er det et tydelig skille mellom stat og kommune i Nav, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Ved de lokale Nav-kontorene arbeider mange av de kommunalt ansatte bare med kommunale oppgaver, og mange av de statlig ansatte steller bare med statlige oppgaver.

Drøyt 40 prosent av de ansatte arbeider i liten grad med oppgaver innenfor både det kommunale og det statlige ansvarsområdet.

Selv blant dem som har ansvar for å ta imot brukerne, er det mange som bare jobber med enten kommunale eller statlige oppgaver. Nesten 30 prosent av de ansatte med mottaksoppgaver oppgir at de i liten grad arbeider med oppgaver innenfor begge ansvarsområdene, viser Riksrevisjonens undersøkelse.

Manglende opplæring

Mer enn halvparten av de statlige ansatte sier at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og veiledning til brukere om ytelser og virkemidler på det kommunale området. Tilsvarende oppgir nesten hver tredje kommunalt ansatte at de ikke har fått nok opplæring om statlige ytelser og virkemidler.

Dette kan gjøre det vanskeligere å nå målet om at brukere med sammensatte problemer i størst mulig grad skal ha en fast kontaktperson å forholde seg til, påpeker Riksrevisjonen.

– Når intensjonen er én dør inn, er det beklagelig at brukere møter et system som ikke har oversikt over de tiltak som kan settes i gang. Særlig er det beklagelig at saksbehandlere ikke har tilstrekkelig oversikt over både statlige og kommunale tiltak. Dette må bli bedre, sa Jørgen Kosmo da han presenterte rapporten.

Nav-ansatte er enig

Nav må i større grad legge til rette for at både statlig og kommunalt ansatte skal kunne utføre arbeidsoppgaver på hverandres ansvarsområder, mener Riksrevisjonen. Dette synet har bred støtte innad i Nav.

De fleste ansatte og ledere på NAV-kontorene mener samarbeidet mellom stat og kommune alt i alt fungerer godt. Men et flertall mener at både statlig og kommunalt ansatte i større grad enn i dag bør kunne arbeide på hverandres områder. De Nav-ansatte mener at skillet mellom statlige og kommunale ansvarsområder i Nav-kontoret gjør det vanskelig å gi en individuell og tett oppfølging av brukere med behov for koordinerte tjenester fra stat og kommune.

Kritiske brukere

Også brukerne selv opplever at de ikke får god nok hjelp når de har behov for både kommunale og statlige ytelser.

Over halvparten av brukerne som fikk både statlige og kommunale ytelser i 2011, oppga at de ikke fikk den informasjonen de hadde behov for fra Nav, og over 40 prosent av denne gruppen var misfornøyd med den servicen de fikk. Andelen som er misfornøyd med servicen hos Nav er over tid høyere blant gruppen som mottar ytelser fra både stat og kommune, enn blant gruppen som bare mottar statlige ytelser, påpeker Riksrevisjonen.

– Har satt i gang tiltak

– Flere funn sammenfaller med våre egne undersøkelser og observasjoner, sier Nav-direktør Joakim Lystad i en kommentar til rapporten fra Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen peker på viktige forbedringsområder for videreutvikling av styringsmodellen for Nav-kontorene. Vi har også satt i gang ulike tiltak og forbedringsløp innenfor flere av de områdene som omtales i rapporten, og vi har god dialog med kommunene, sier Lystad.

Rapporten om partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav ligger på Riksrevisjonens nettsider

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler