Menn blir syke av likestilling

HØYERE RISIKO: Menn som har hovedansvar for arbeidet i hjemmet, har opptil 25 prosent høyere risiko for å bli sykmeldt enn andre menn, viser statistikk over fraværet til svenske småbarnsforeldre.

HØYERE RISIKO: Menn som har hovedansvar for arbeidet i hjemmet, har opptil 25 prosent høyere risiko for å bli sykmeldt enn andre menn, viser statistikk over fraværet til svenske småbarnsforeldre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Likestilte menn som tar ansvar for barn og hjem, har høyere sykefravær enn menn som overlater ansvaret på hjemmefronten til kone eller samboer. Det viser en undersøkelse blant svenske småbarnsforeldre, som omtales i siste nummer av magasinet Velferd.

Økende likestilling på hjemmebane og i arbeidslivet fører til økt risiko for sykefravær blant menn. Det går fram av en studie om foreldreskap og sykefravær fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

En tradisjonell arbeidsfordeling der mannen er hovedforsørger og kvinnen er hovedansvarlig for det ubetalte arbeidet i hjemmet, reduserer menns risiko for å bli sykmeldt, viser studien. Den bygger på statistikk over sykefravær for flere hundre tusen svenske småbarnsforeldre som fikk sitt første barn i perioden 2002-2009.

Denne artikkelen står på trykk i siste nummer av magasinet Velferd. Klikk her for elektronisk utgave.

25 prosent høyere risiko

Menn som har hovedansvar for arbeidet i hjemmet, har opptil 25 prosent høyere risiko for å bli sykmeldt enn andre menn, viser studien. For kvinner, derimot, er økt likestilling i hjemmet en fordel. De løper mindre risiko for å bli sykmeldt når mannen tar et større ansvar på hjemmebane.

– Studien viser at økt likestilling i hjemmet fører til økt likestilling når det gjelder sykefravær, konstaterer analysedirektør Laura Hartman i Försäkringskassan.

– Økningen i menns sykefravær skjer imidlertid fra et lavt nivå. Kvinner har generelt et høyere sykefravær enn menn, tilføyer hun.

Støtter belastningshypotesen

Försäkringskassan har ingen sikre forklaringer på hvorfor menns sykefravær øker med økt likestilling i hjemmet, men mener funnene i studien er i tråd med den såkalte belastningshypotesen. Den peker på at høye krav både på hjemmebane og i arbeid kan være vanskelig å kombinere og kan lede til økt stress og økt fare for sykefravær.

– Vi har ikke spurt folk om årsakene til sykefraværet og kan derfor ikke si noe sikkert om dette. Men økt likestilling betyr mindre ansvar i hjemmet for kvinner og mer ansvar for menn. At menns sykefravær da øker er i tråd med belastningshypotesen, påpeker Laura Hartman.

Vanskelig å være pioner

Kjønnsbestemte normer og forventninger kan være en annen mulig forklaring på at likestilte menn har høyere fravær enn andre.

Menn som tar et stort ansvar på hjemmebane befinner seg i mange tilfeller i en yrkesrolle og blant venner og kolleger der dette ikke er forventet. Den mannlige normen er fortsatt hovedsakelig å ha interesser og ansvar knyttet til arbeidslivet, påpeker Försäkringskassan i sin studie.

«Noen av disse ‘pionerene’ kan kanskje føle seg ensomme i denne rollen. Å måtte forklare og begrunne sin mer likestilte rolle og et større ansvar for hjemmearbeidet kan være en belastning», heter det i studien.

– Det kan være tøft å være normbryter. Det kan være en forklaring på at det går tregt med å få en mer likestilt arbeidsfordeling, sier Laura Hartman.

Les artikkelen og mye annet aktuelt stoff i magasinet Velferd nr. 3-2015, som nettopp har utkommet. Klikk her for elektronisk utgave.

Lik inntekt gir høyere fravær

Mens økt likestilling på hjemmefronten har en gunstig innvirkning på småbarnsmødres sykefravær, slår likestilling i arbeidslivet mindre heldig ut. Mødrene har høyere sannsynlighet for å bli sykmeldt når de tjener om lag like mye eller mer enn sin partner enn når han har hovedansvaret for å forsørge familien, viser studien fra Försäkringskassan.

Også for småbarnsfedre fører likestilling i arbeidslivet til økt sykefravær. Fedrenes risiko for å bli sykmeldt er mindre når de er hovedforsørgere enn når de tjener omtrent like mye som partneren.

«To tredeler av mennene er hovedforsørgere og det minsker dere risiko for å bli sykmeldt», slår studien fast.

Få velger utradisjonelt

Nesten halvparten av parene som inngår i den svenske studien, har det Försäkringskassan karakteriserer som en tradisjonell arbeidsfordeling. Andel tradisjonelle foreldre har imidlertid gått ned de siste årene, og det har vært en markant økning i menns uttak av foreldrepenger.

Likevel er bare seks prosent av parene likestilte både i arbeidslivet og på hjemmebane, ifølge definisjonene i studien. Og bare ni prosent av mennene har hovedansvaret på hjemmebane.

At mange velger tradisjonelle løsninger der mannen er hovedforsørger og kvinnen har hovedansvaret hjemme, kan henge sammen med at det anses som økonomisk gunstig, i hvert fall på kort sikt. En slik arbeidsdeling krever også mindre forhandlinger, og begge parter ved hva som forventes av en selv og hva man kan forvente seg av partneren, påpekes det i studien.

Tradisjonelle er mindre syke

Selv om likestilling på hjemmefronten reduserer kvinners sykefravær, har par som følger et tradisjonelt mønster samlet sett lavere fravær enn likestilte par, viser den svenske sykefraværsstatistikken.

De som velger en tradisjonell arbeidsfordeling har om lag ti prosent lavere risiko for sykefravær enn gjennomsnittet. De som er likestilte både på hjemmebane og i arbeidslivet har derimot ti prosent høyere risiko for fravær enn gjennomsnittet. Det gjelder både menn og kvinner.

Funnene i denne studien av foreldreskap og sykefravær kan gi nyttige innspill til den offentlige debatten, mener analysedirektør Laura Hartman i Försäkringskassan.

– Det kan være grunn til å diskutere om man kan gjøre det lettere å være normbryter. Det kan også være grunn til å diskutere hvordan man kan gjøre det enklere for småbarnsforeldre å dele ansvaret hjemme og i arbeidslivet.

Norsk forskning viser kjønnsforskjeller

– Det er naturlig at menns sykefravær øker når de tar et større ansvar på hjemmebane, sier professor Liv Johanne Solheim ved Høgskolen i Lillehammer. Hun mener funnene i den svenske studien understreker betydningen av å se på hvordan forhold i privatlivet påvirker sykefraværet.

Solheim har forsket på sosiale årsaker til sykefravær i Sverige og Norge og har funnet klare kjønnsforskjeller. Et gjennomgående trekk er at kvinner knytter sykefravær til forhold i privatlivet, mens menn i stor grad forklarer fravær med forhold på jobben.

– Generelt er det sånn at kvinner tar ansvar for helheten på hjemmebane, mens menn tar ansvar for enkeltoppgaver. Men dette er kanskje i endring. Funnene i den svenske studien kan tyde på at det er blitt økt likestilling, og det er positivt, sier Solheim.

Tiltak rettet mot privatlivet

Mens forskning viser at forhold på hjemmebane er viktige for å forstå kvinners sykefravær, kan økt likestilling gjøre at det også vil bli viktigere for å forstå menns fravær, mener Solheim. Hun etterlyser nytenkning i arbeidet for å få ned sykefraværet, med økt satsing på tiltak rettet mot privatlivet.

– Det har vært en tendens til å tenke primært på tiltak på arbeidsplassen. Det har vært for lite oppmerksomhet mot behovet for tiltak som kan gi avlastning på hjemmebane, sier hun.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler