Dårlig Nav-arbeid truer rettssikkerheten

Riksrevisor Jørgen Kosmo Foto: Ilja C. Hendel www.iljahendel.com

TRUER RETTSSIKKERHETEN: – Den store andelen omgjøringer i klagesaker vitner om variabel forvaltningspraksis i Nav, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto: Ilja Hendel/ Riksrevisjonen

Kvaliteten på Navs arbeid varierer sterkt fra fylke til fylke. Ulik praksis og dårlig arbeid truer Nav-brukernes rettssikkerhet, advarer Riksrevisjonen i ny rapport.

Nav har gjentatte ganger fått kritikk for lange saksbehandlingstider og sviktende oppfølging av brukerne. Svakhetene har gjerne blitt forklart med at etaten har for lite ressurser i forhold til oppgavene.

Økte bevilgninger har imidlertid ikke løst problemene. Det viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort av effektiviteten i Navs arbeid i fylkene. 

Fra 2007 til 2010 ble Nav tilført vesentlig økte ressurser. Likevel gikk verken saksbehandlingstid eller tallet på ubehandlede saker nevneverdig ned, påpeker Riksrevisjonen i en rapport om undersøkelsen.

Flere klager fra brukerne

Økte ressurser har heller ikke gitt mer fornøyde brukere. De siste årene har brukertilfredsheten gått ned, og tallet på klager fra Navs brukere har gått opp, påpeker Riksrevisjonen.

Antall klager fra brukerne på vedtak fattet i fylkene økte med 20 prosent fra 2008 til 2010. Klagene har ført til at en stor del av avslagene har blitt omgjort.

– Den store andelen omgjøringer utgjør en risiko for brukernes rettsikkerhet, og vitner om variabel forvaltningspraksis i etaten, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Bosted kan avgjøre

Hvor du bor i landet kan være avgjørende for hvor god hjelp du får fra Nav, viser Riksrevisjonens undersøkelse.

Sett i forhold til innbyggertallet, er det store variasjoner i bemanningen ved Navs forvaltningsenheter i de ulike fylkene. Samtidig er det store geografiske forskjeller i hvor effektiv forvaltningsenhetenes saksbehandling er, eller hvor produktive de er, for å bruke Riksrevisjonens terminologi.

«Det mest produktive fylket, Oppland, har nærmere 50 prosent større produksjon per årsverk enn fylket med lavest produktivitet, Finnmark. Nærmere 300 årsverk kunne vært frigjort hvis alle fylker var like produktive som de fem mest produktive fylkene,» fastslår Riksrevisjonen.

– Arbeidsdepartementet må sørge for at etaten fordeler og bruker ressursene på en effektiv måte, sier Jørgen Kosmo.

Produktivitet og kvalitet henger sammen

Høy produktivitet ser ikke ut til å gå ut over kvaliteten på arbeidet. Fylkene med høyest produktivitet har som hovedregel færre ubehandlede saker, kortere saksbehandlingstid og mer fornøyde brukere enn andre fylker, konstaterer Riksrevisjonen.

– Det er ingen motsetning mellom høy produktivitet og god kvalitet, snarere tvert imot, fastslår Kosmo.

Høyt sykefravær

Nav-ansatte bruker mye tid på oppgaver som ikke har direkte med brukerne å gjøre. Under 60 prosent av arbeidstiden er knyttet til utbetaling av ytelser. Drøyt 40 prosent av tiden går med til andre oppgaver som ledelse, administrasjon og intern opplæring, samt til sykefravær, viser rapporten fra Riksrevisjonen.

Nav har gjennom flere år hatt et langt høyere sykefravær enn staten for øvrig, påpeker rapporten.

Nav kjenner seg igjen

– Vi kjenner oss igjen i mange av Riksrevisjonens funn fra 2009 og 2010, og vi har jobbet systematisk med å forbedre oss, sier Nav-direktør Joakim Lystad i en kommentar til rapporten.

– Navs medarbeiderne har gjort en kjempejobb med saksbehandling og brukeroppfølging gjennom 2011, og alle fylkene har fått bedre resultater. I tilegg er forskjellene fylkene i mellom redusert, sier han.

Les også: Bosted kan avgjøre om du kommer i jobb

Riksrevisjonens rapport om ressursutnyttelsen i Nav er tilgjengelig på Riksrevisjonens nettsider.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler