Evaluering av anbud på Nav-tiltak:

Brukerne av tiltakene blir ikke hørt

Nav og tiltaksbransjen

STOR SVAKHET: – Det er en stor svakhet at vi som er brukere av tiltakene ikke vil bli intervjuet om våre erfaringer, mener Knut Hallvard Tufte. Foto: Ida Kristine Holm

Arbeidsminister Anniken Hauglie har bestilt en evaluering som skal svare på om konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et bedre tilbud til brukerne. Hva brukerne selv mener om saken, vil hun ikke få vite. De blir ikke spurt.

 

Både Nav-ansatte og ansatte hos tiltaksleverandører vil få si sin mening når Arbeids- og sosialdepartementet skal undersøke effekten av at Nav-tiltakene avklaring og oppfølging er satt ut på anbud.

Noe av det departementet ønsker å få vite, er om tilbudet til brukerne er blitt bedre. De som selv har erfaring som deltakere på disse tiltakene, vil imidlertid ikke få mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter.

«Evalueringen vil gi et godt grunnlag for å svare konkret på spørsmål om kvalitet på tjenestene.»
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
GODT GRUNNLAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener evalueringen vil gi godt grunnlag for å svare konkret på spørsmål om kvalitet på tjenestene. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Man risikerer å få en pyntet versjon som ikke gir et riktig bilde av kvaliteten på tiltakene, mener Knut Hallvard Tufte. Han har selv dårlige erfaringer som deltaker på et av de anbudsutsatte tiltakene, i regi av en privat tiltaksleverandør.

Ekstern evaluering

Drøyt halvannet år har gått siden regjeringen slo sammen fire Nav-tiltak til de to tiltakene avklaring og oppfølging og satte tiltakene ut på anbud. Det innebærer at private tiltaksleverandører kan konkurrere om kontrakter på tiltak som tidligere ble utført av forhåndsgodkjente attførings- og vekstbedrifter.

Konkurranseutsettingen av Nav-tiltakene vil bli grundig evaluert, forsikrer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

«Departementet har satt i gang en ekstern evaluering av både selve anbudsprosessen og tjenestetilbudet til brukerne. Evalueringen vil gi oss et godt grunnlag for å svare mer konkret på spørsmål om konsekvenser av anbudsbetingelser, kvalitet og resultater og videreutvikling av disse tjenestene», skriver Hauglie i en e-post til Velferd.

«Dette vil først og fremst være en evaluering av anbudsprosessen og ikke en evaluering av kvaliteten på tiltakene.»
Helene Berg, Proba

Evalueringen er satt ut til analyseselskapet Proba samfunnsanalyse. Oppdraget er å undersøke om sammenslåing og konkurranseutsetting av Nav-tiltakene har bidratt til å oppfylle målene om:

- økt mangfold av leverandører

- et bedre og mer variert tjenestetilbud for brukerne

- forenkling av tiltakssystemet

Evalueringen skal være ferdig i løpet av 2018. En delrapport vil foreligge i løpet av 2016.

Færre tiltaksleverandører

Velferd har i flere artikler dokumentert at anbudsrundene for de sammenslåtte Nav-tiltakene har ført til en kraftig nedgang i tallet på tiltaksleverandører. I noen fylker har en enkelt tiltaksarrangør fått monopol på å gjøre jobben.

Betyr tallene Velferd har presentert at man allerede nå kan svare nei på spørsmålet om det er blitt et økt mangfold blant leverandørene?

Spørsmålet går til Proba-medarbeider Helene Berg, som leder arbeidet med evalueringen.

«Vi vurderer at Nav-veiledere er de som best kan vurdere kvalitet i avklarings- og oppfølgingstiltakene, og om iverksettingen av nye tiltak har ført til et mer variert tilbud til brukerne.»
Proba samfunnsanalyse

– Vi ser at det er blitt færre tiltaksleverandører og at det enkelte steder bare er blitt én leverandør, konstaterer Berg. Spørsmålet om graden av mangfold avhenger imidlertid av utviklingen etter at den første anbudsrunden er ferdig, påpeker hun. Kommer de som ikke vant kontrakter tilbake i neste runde, eller forsvinner de ut av markedet?

– Mangfold kan også defineres på flere måter enn bare ved antall. Det kan for eksempel være et spørsmål om man får inn flere typer leverandører, noe som potensielt kan skape innovasjon i tjenestene. Dette er noe av det vi vil vurdere.

Spør ikke brukere

For å få svar på spørsmålet om sammenslåing og konkurranseutsetting av Nav-tiltakene har gitt et bedre tilbud for brukerne, vil Proba blant annet intervjue veiledere hos Nav. Også medarbeidere hos tiltaksleverandører vil bli intervjuet.

FÆRRE LEVERANDØRER: Mangfold kan defineres på flere måter enn bare ved antall, mener Helene Berg i Proba. Foto: Proba

«Vi vurderer at Nav-veiledere er de som best kan vurdere kvalitet i avklarings- og oppfølgingstiltakene, og om iverksettingen av nye tiltak har ført til et mer variert tilbud til brukerne», skriver Proba i et notat om hvordan evalueringen skal gjennomføres.

Proba har vurdert å intervjue brukere, men har valgt ikke å gjøre det det. Begrunnelsen er at Proba mener brukere har begrenset mulighet til å sammenligne tiltaket de deltar eller har deltatt i med hvordan tiltak fungerte før de ble slått sammen og satt ut på anbud.

«Nav-veilederne vil derimot ha hatt kontakt med mange brukere som har vært på avklaringstiltak eller oppfølgingstiltak, både før og etter reformen, og flere leverandører», skriver Proba.

– Dette vil først og fremst være en evaluering av anbudsprosessen og ikke en evaluering av kvaliteten på tiltakene. Men vi vil få fram hvordan Nav-veiledere oppfatter kvaliteten og hvilke muligheter de mener Nav har til å påvirke situasjonen dersom de opplever at kvaliteten tiltaksleverandørene leverer er for dårlig, sier Helene Berg.

– Det endelige målet på kvalitet er om deltakerne oppnår målet om jobb, og dette er noe som må evalueres etter at flere brukere har deltatt, og med andre metoder enn vi bruker, tilføyer hun.

Dårlige erfaringer

Det er en stor svakhet ved evalueringen at brukerne av tiltakene ikke vil bli intervjuet om sine erfaringer, mener Knut Hallvard Tufte. Han har selv erfaring fra et av tiltakene som Nav har satt ut på anbud.

Tiltaksarrangøren Nav henviste ham til, er et privat selskap som er blant de største leverandørene av tiltak til Nav. Selskapet har vunnet store kontrakter i anbudsrundene for de konkurranseutsatte oppfølgings- og avklaringstiltakene.

Deltakelse på tiltaket har ikke vært noen god opplevelse for den BI-utdannede regnskapsføreren, som skulle få hjelp til å skaffe seg en ny jobb. Tufte opplevde at rådgiveren han fikk, ikke fungerte i jobben, og han ba derfor om å få bytte til en ny rådgiver. Svaret han fikk var det det var umulig, at selskapets policy var at man ikke kunne bytte rådgiver.

«Det er først og fremst vi som mottar bistand fra de aktuelle tiltaksleverandørene som kan gi troverdige og sannferdige svar på hvorvidt kvaliteten på tiltakene er tilfredsstillende.»
Knut Hallvard Tufte, tiltaksdeltaker

Tufte aksepterte ikke at valget sto mellom å leve med en rådgiver han ikke hadde tillit til eller å slutte i tiltaket. Han gikk til Nav med saken og fikk etter hvert kontakt med den personen ved Navs fylkeskontor som hadde ansvar for kontrakten med tiltaksleverandøren. Denne Nav-medarbeideren henvendte seg direkte til tiltaksleverandørens hovedkontor med beskjed om at de måtte sørge for at det gikk i orden med bytte av rådgiver.

– Saken løste seg, men det hadde ikke skjedd hvis jeg ikke selv hadde tatt kontakt med Nav. Det virket som om tiltaksarrangøren ville skjule at ting ikke fungerte som de skulle, sier han.

Begrenset verdi

Knut Hallvard Tufte synes det er bra at de som skal evaluere konkurranseutsettingen av Nav-tiltak, vil intervjue Nav-veiledere. Samtidig advarer han mot å tro at veilederne kan gi et fyllestgjørende bilde.

– Jeg tror Nav-veiledernes svar vil ha begrenset verdi når det gjelder å si noe om kvaliteten på tiltakene. Hvis jeg ikke hadde sagt ifra, ville min Nav-veileder aldri klart å fange opp at min rådgiver hos tiltaksleverandøren ikke fungerte i sin jobb.

Tuftes erfaring er at mange arbeidssøkere på tiltak har lav selvtillit. Han tror derfor at terskelen vil være høy for å si ifra til Nav om ting som fungerer dårlig hos eksterne tiltaksleverandører, slik han selv gjorde.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BEGRENSET VERDI: – Nav-veiledernes svar vil ha begrenset verdi når det gjelder å si noe om kvaliteten på tiltakene, mener Knut Hallvard Tufte. Foto: Ida Kristine Holm

Inntrykket Nav får av tiltaket vil dermed i stor grad bygge på kontakten mellom Nav-veileder og rådgiver hos tiltaksleverandøren.

– Da vil det bare være versjonen til rådgiveren hos tiltaksarrangøren som kommer til Nav. Det er lett å tenke seg at denne versjonen vil være pyntet på, slik at tiltaksarrangøren framstår i best mulig lys, sier Tufte.

Hvis Arbeids- og sosialdepartementet skal få svar på om anbudsutsetting har gitt et bedre og mer variert tilbud til brukerne, er det helt nødvendig å hente inn synspunkter og erfaringer fra deltakere på tiltakene, fastslår Tufte.

– Det er først og fremst vi som mottar bistand fra de aktuelle tiltaksleverandørene som kan gi troverdige og sannferdige svar på hvorvidt kvaliteten på tiltakene er tilfredsstillende.

VELFERDFAKTA

Nav-tiltak på anbud

•    I 2015 ble Nav-tiltaket arbeid med bistand slått sammen med tiltaket oppfølging. Samtidig ble tiltakene avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet slått sammen til ett avklaringstiltak.

•    De to nye tiltakene oppfølging og avklaring er satt ut på anbud. Anbudsrundene har resultert i en kraftig nedgang i tallet på tiltaksleverandører.

•    Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag å evaluere om sammenslåingen og anbudsutsettingen av Nav-tiltakene har bidratt til økt mangfold av leverandører, et bedre tilbud til brukerne og forenkling av tiltakssystemet.

Siste fra Velferd.no

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Leder

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler