Nav-anbud uten krav til erfaring:

– Anbudsrunder blir skrivekonkurranser

Nav og tiltaksbransjen

SKRIVEKONKURRANSE: «Nå er det en skrivekonkurranse, kan skrive side oppå side om masse flotte ting vi har tenkt å gjøre, men hvem skal kontrollere?» spør en medarbeider hos en tiltaksleverandør. (Illustrasjon: Shutterstock/www.filet.no)

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak gjør at det vokser fram et marked for profesjonelle anbudsskrivere. Det blir en skrivekonkurranse der formen er viktigere enn innholdet, mener medarbeidere i tiltaksbransjen.

«Hvis du er god til å skrive vinner du, er du dårlig til å skrive men god til å levere taper du.»

Slik oppleves anbudskonkurranser på Nav-tiltak, ifølge en medarbeider hos en tiltaksleverandør som har vunnet Nav-anbud.

Flere ansatte i tiltaksbransjen opplever anbudsrunder som en konkurranse der det handler mer om å skrive det beste tilbudet enn om å ha best kvalitet på tiltakene.

«Her har mange dumpa prisen for å beholde en plass i markedet.»
Tiltaksleverandør

«Nå er det en skrivekonkurranse, kan skrive side oppå side om masse flotte ting vi har tenkt å gjøre, men hvem skal kontrollere? Tror ikke Nav har ressurser til det», sier en.

En annen påpeker at det er blitt et marked for skriving av anbud:

«Flere leier inn profesjonelle til å utarbeide dokumentene. Det vokser fram et marked for profesjonelle anbudsskrivere. Etter at vi vant har vi fått masse tilbud om å kjøpe dokumentene våre, og flere tilbud om at jeg skal skrive anbud for andre.»

Evaluering av anbud

Utsagnene ovenfor framkommer i en rapport om anbudskonkurransene for Nav-tiltakene oppfølging og avklaring, som ble konkurranseutsatt i 2015. Anbudsrunder for de to tiltakene ble gjennomført i alle fylker i 2015 og 2016.

Rapporten er skrevet av analyseselskapet Proba samfunnsanalyse og er første delrapport fra en evaluering som skal pågå fram til 2018. Den bygger blant annet på intervjuer med Nav ansatte og med medarbeidere i tiltaksbedrifter – både de som vunnet anbud og de som har tapt.

Rapporten vurderer i hvilken grad Navs planer og opplegg for anbudskonkurransene har ivaretatt formålet med reformen.

«Det er kommet kommersielle aktører inn i tillegg til de tradisjonelle attføringsbedriftene.»
Helene Berg, Proba

«Hovedkonklusjonen er at Nav har utformet anskaffelsene på en god måte gitt de rammene som var lagt», skriver Proba.

Rapporten sier imidlertid ikke noe om hvorvidt tilbudet til brukerne faktisk er blitt bedre. Det vil bli vurdert i neste fase av evalueringen.

Har gitt forenkling

Regjeringen satte seg følgende tre mål da Nav-tiltakene ble satt ut på anbud. Det skulle gi:

  • forenkling av regelverket
  • økt mangfold av leverandører
  • bedre kvalitet på tiltakene

 

De Proba har intervjuet, er relativt samstemte i at reformen har ført til en forenkling. Det henger blant annet sammen med at flere tiltak er slått sammen, at kravspesifikasjonene er like i alle fylker, og at Nav har fått færre leverandører å følge opp.

FÆRRE, MEN VARIERTE LEVERANDØRER: «Det er kommet kommersielle aktører inn i tillegg til de tradisjonelle attføringsbedriftene» skriver Helene Berg i Proba i en e-post. (Foto: Proba)

Når det gjelder målene om økt mangfold og bedret kvalitet, spriker imidlertid synspunktene.

Færre leverandører

Regjeringen har konkretisert ønsket om økt mangfold med at det skal være mange leverandører i markedet, og at ulike typer leverandører skal være representert.

Velferd har i flere artikler dokumentert at anbudskonkurransene har ført til sentralisering og en kraftig reduksjon i antall leverandører. Dette bekreftes i Proba-rapporten.

«Allerede nå ser vi imidlertid at det i en del fylker er blitt én eller få leverandører som har vunnet alle kontraktene. Noen leverandører har vunnet kontrakter i flere fylker. Totalt sett er det altså blitt færre leverandører enn tidligere, både av oppfølgings- og avklaringstiltaket», fastslår Proba.

Flere kommersielle aktører

Mens antallet leverandører har gått ned, er det ifølge Proba blitt flere typer leverandører.

«På landsbasis har mangfoldet økt dersom vi måler det i større variasjon i typer leverandører, men dette gjelder ofte ikke innenfor det enkelte fylket», skriver Proba.

Variasjonen består i at det har blitt flere kommersielle aktører, forklarer Proba-medarbeider Helene Berg, som leder arbeidet med evalueringen.

«Det er blitt større mangfold i betydningen at det er kommet kommersielle aktører inn i tillegg til de tradisjonelle attføringsbedriftene», skriver Berg i en e-post til Velferd.

Prispress truer kvaliteten

I anbudskonkurransene ble kvalitet vektlagt 60 prosent og pris 40 prosent.  Blant leverandørene er det imidlertid mange som har opplevd at pris i realiteten har vært langt mer avgjørende.

«Rapporten viser at antallet leverandører har gått ned.»
Flemming Trondsen, ASVL

Det er lettere å rangere tilbud etter pris enn etter kvalitet, påpeker Proba.

De fleste leverandørene Proba har intervjuet, mener at Nav gjennom anbudskonkurransene vil få tiltak til en god pris, men at prispress går ut over kvaliteten.

«Her har mange dumpa prisen for å beholde en plass i markedet eller for å komme seg inn. Helt sikker på at det går på bekostning av kvalitet», sier en leverandør.

Ingen krav til erfaring

Nav stilte ikke krav til dokumentert erfaring i anbudskriteriene. Begrunnelsen var at et slikt krav ville utelukke nye leverandører. Manglende krav til erfaring kan imidlertid slå uheldig ut, konstaterer Proba.

«Dette innebærer en risiko for at leverandører med dårlig kvalitet kan vinne konkurransen», ifølge evalueringsrapporten.

Mens det ikke ble stilt krav til erfaring, ble det stilt en rekke formelle kompetansekrav.

MINDRE VALGFRIHET: – Rapporten fra Proba viser at antallet leverandører har gått ned. Det betyr mindre valgfrihet for brukerne, sier kommunikasjonsrådgiver Flemming Trondsen i ASVL. (Foto: ASVL)

«Disse var relativt strenge, noe som kunne utestenge leverandører som i utgangspunktet hadde personale med mye erfaringskompetanse», påpeker Proba.

ASVL: – Mindre mangfold

Evalueringsrapporten fra Proba gir støtte til motforestillinger som er reist mot konkurranseutsettingen av Nav-tiltakene, mener bransjeorganisasjonen ASVL, som organiserer over 200 vekst- og attføringsbedrifter.

ASVL er enig i at reformen har gitt en forenkling, men er skeptisk til konsekvensene når det gjelder mangfold og kvalitet.

– Rapporten viser at antallet leverandører har gått ned. Det betyr mindre valgfrihet for brukerne, sier kommunikasjonsrådgiver Flemming Trondsen.

– Oppsiktsvekkende

ASVL er kritisk til at erfaring ikke er tillagt vekt i anbudskonkurransene.

– Regjeringen har gitt beskjed om at Nav skal se bort fra dokumentert erfaring. Det er ganske oppsiktsvekkende. Tenk om du og jeg skulle se bort fra erfaring når vi kjøper tjenester fra noen, sier Trondsen.

– Manglende krav til erfaring kan ha en negativ effekt på kvaliteten. Og her er det snakk om store midler til tiltak som er rettet mot sårbare brukere, tilføyer han.

Trondsen er kjent med at tiltaksleverandører har opplevd anbudsrundene som en form for skrivekonkurranse.

– Vi deler bekymringen for at det er manglende samsvar mellom tilbud og faktisk kvalitet. Flere av våre medlemmer sier at de opplever det mer som en konkurranse om form enn om hva man faktisk kan levere. Det blir overbevisningens kunst som avgjør.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler